------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: หุ้น RML : บริษัทไม่มีแผนที่จะลดทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสมเพื่อการจ่ายปันผล

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หุ้น RML : บริษัทไม่มีแผนที่จะลดทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสมเพื่อการจ่ายปันผล

 ตามข่าวลือที่ปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ ที่ลงว่าผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ IFA Hotels & Resorts 3
Limtiedอยู่ระหว่างการเจรจาขายหุ้น 24% ให้กับ NOVOTEL GROUP และบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)


("บริษัท") มีแผนที่จะลดทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสมเพื่อการจ่ายปันผลนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจง ดังนี้

-    บริษัทไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับที่ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ IFA Hotels & Resorts 3 Limtied
อยู่ระหว่างการเจรจาขายหุ้น 24% ให้กับ NOVOTEL GROUP

-    ปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะลดทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสมเพื่อการจ่ายปันผล


INFO: www.set.or.th