------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: เกียรตินาคิน คาด “จีดีพี” ปี 56 โตร้อยละ 4.5 ส่วน ดบ. ลงได้อีกร้อยละ 0.5

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เกียรตินาคิน คาด “จีดีพี” ปี 56 โตร้อยละ 4.5 ส่วน ดบ. ลงได้อีกร้อยละ 0.5

ธ.เกียรตินาคิน ชี้แนวโน้ม “จีดีพี” ปี 56 โตได้ 4.5% โดยมีการลงทุนของรัฐบาลเป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมคาด ดบ. มีโอกาสลงได้อีก 0.5%
      
       นายปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2556 โดยประเมินว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชน (GDP) ของประเทศ มีโอกาสขยายตัวได้ ร้อยละ 4.5 จากปัจจัยการลงทุนภาครัฐที่ต้องเร่งเดินหน้าโครงการต่างๆ อย่างเต็มที่ 3.2 แสนล้านบาท และในระยะยาว 7-8 ปี อีก 2.3 ล้านล้านบาท ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบราง พลังงาน และการขนส่ง ประกอบกับการใช้จ่ายของภาคเอกชน และการบริโภคของภาคประชาชน
      
       นอกจากนี้ ยังมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าจะปรับลดลงอีกร้อยละ 0.5 จากระดับดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ 2.75 เหลือร้อยละ 2.25 โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ครั้งสุดท้ายในปีนี้ เชื่อว่าจะไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายลงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อน่าจะอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 2-3
      
       ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกในปีหน้ายังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และประเทศจีน โดยในสหรัฐฯ มองว่า ปัญหาหน้าผาการคลังจะสามารถตกลงกันได้ ในระดับปานกลาง ทำให้ GDP ของสหรัฐฯ ในปีหน้าขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 แต่หากรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงในเรื่องของภาษี และสวัสดิการการว่างงานได้ ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ GDP ของสหรัฐฯ จะหายไปร้อยละ 5 ทำให้ปีหน้าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 3.5 ขณะที่สหภาพยุโรปยังมีความเสี่ยงจากประเทศกรีซ และสเปนที่ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ซึ่งมองว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจะขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 0-1 ไปอีกนาน ในขณะที่ประเทศจีน เมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำใหม่ เศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้น แต่ต้องมีการจับตาในระยะกลาง
INFO: http://manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9550000143832