------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: กลต. ออกหนังสือแจ้งเตือนนักลงทุน ป้องกันพวกหาผลประโยชน์จากนักลงทุน

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลต. ออกหนังสือแจ้งเตือนนักลงทุน ป้องกันพวกหาผลประโยชน์จากนักลงทุน


กลต. ออกหนังสือแจ้งเตือนนักลงทุน ป้องกันพวกหาผลประโยชน์จากนักลงทุน บางเว็บไซต์อาจมีการให้ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน แนะนำ หรือชักชวนให้ไปลงทุนในหุ้น และได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว
ด้วยมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับการชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ สอบถามมายัง ก.ล.ต. ว่า ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จึงขอชี้แจงว่า ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยรายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. สามารถค้นดูได้จาก http://www.sec.or.th/licensee/

นอกจากนี้ ปัจจุบันมีช่องทางสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายและเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปมากขึ้นเป็นลำดับไม่ว่าจะกระทำผ่านเว็บไซต์ หรือ social media ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้วย ซึ่งมีผู้แจ้งข้อมูลหรือสอบถาม ก.ล.ต. เป็นระยะ และ ก.ล.ต. พบว่ามิใช่การให้ข้อมูลโดยผู้ประกอบธุรกิจที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล

ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมข้อมูลมาแสดง ณ ที่นี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป โดยจะได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามที่ได้รับการหารือเพิ่มเติม    รายชื่อนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.
     - Infinity Marketing Solutions (Thailand) Co., Ltd.
     - บริษัท ฮู เทรดส์ จำกัด
     - บริษัท M.B. Network
     - บริษัท วีทีเอ ซิสเท็ม จำกัด
     - บริษัท อี-ชาร์ดเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัด
     - บริษัท degree10 จำกัด
     - บริษัท P.T.RESEARCH CO.,LTD
     - บริษัท ทีเฟ็กส์คลับ
     - บริษัท สยามแกรนเดอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
     - บริษัท Ascot Global Trading
     - บริษัท Navista Global Markets
     - บริษัท เจ.อาร์.เอ. บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด


    รายชื่อ website / facebook / etc ...
     - www.stock2morrow.com
     - www.infinityfinancialsolutions.com
     - www.whotrades.com
     - www.doohoon.com
     - http://th-th.facebook.com/people/ชัย-เทพหุ้นวีไอ/100000956946610
     - www.vtasystem.com
     - www.ectthailand.com
     - www.degree10online.com
     - www.kimston.com
     - www.tfexclub.com
     - www.facebook.com/pages/TFEXCLUB/450759881631073?ref=hl
     - www.ascotfx.com
     - http://standardmorgany2u.com/index.html
     - http://www.facebook.com/media/set/?set=a.292972300817643.75842.287476631367210&type=1


อนึ่ง โดยที่ชื่อของนิติบุคคลแต่ละรายอาจมีความใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันได้ และชื่อที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ มีความเฉพาะเพียงพอ จึงจะมีการแสดงข้อมูลสถานที่ตั้งหรือที่ติดต่อของนิติบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ไว้ด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้ลงทุนจำนวนหนึ่งซึ่งถูกหลอกลวง โดยชักชวนให้ไปลงทุน หรือหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจากแหล่งข้อมูลบางแหล่ง จนต้องสูญเสียเงินลงทุนจำนวนไม่น้อย จึงขอแจ้งให้ผู้ลงทุนโปรดใช้ความระมัดระวังด้วยINFO: www.sec.or.th