------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: สรุปเหตุการณ์ ดัชนีราคาหุ้น (SET INDEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 30 เมษายน - 30 เมษายน 2547

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปเหตุการณ์ ดัชนีราคาหุ้น (SET INDEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 30 เมษายน - 30 เมษายน 2547


ภาพแสดง ดัชนีราคาหุ้น (SET INDEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 30 เมษายน - 30 เมษายน 2547 และคำอธิบายสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะนั้น