------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: BWG สะสม เล่นตามแนวปะทะ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

BWG สะสม เล่นตามแนวปะทะ

BWG - บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัดสร้างศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี เพื่อสนองตอบนโยบายการขจัดมลพิษจากของเสียอุตสาหกรรมของรัฐบาล บนพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เนื้อที่กว่า 250 ไร่ โดยในปี 2540 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไม่เป็นอันตราย (ลำดับที่ 101) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการโดยในปี 2548 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการปรับคุณภาพ และฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) รวมทั้งบำบัดน้ำเสียรวม (ประเภทกิจการลำดับที่ 101 และ 105) และในปี 2549 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทด แทน และวัตถุดิบทดแทน (ประเภทกิจการลำดับที่ 106)

บริษัทในเครือ
  •     บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  •     บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน
  •     บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและน กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม
  •     บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย


 รายใหญ่ถือหุ้นน้อย


อันนี้น่าสนใจ ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ.