------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: ITD ถอยพัฒนาทวายเปิดทางรัฐบาลถือหุ้น

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ITD ถอยพัฒนาทวายเปิดทางรัฐบาลถือหุ้น

ITD ถอยจากผู้พัฒนาเป็นผู้ลงทุนโครงการทวาย เปิดทางรัฐบาลไทย-พม่าจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีในนาม SPV ถือหุ้นรวมกัน 60% พร้อมตั้ง 8 บริษัทดูแล 8 โครงการ ITD จะถือหุ้น 25% ขณะที่ใส่เงิน ทุนไปแล้ว 300 ล้านเหรียญสหรัฐ